T: +386 (0)1 422 88 77, M: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

ACCOUNTING SERVICES - TAX ATTORNEY - CONSULTING COMPANY - ACCOUNTANT - LJUBLJANA - SLOVENIA

Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Replika has received “Best accounting service” award once more

Replika has again been awarded with Best accounting service  2015 award in category MIDDLE. This award is given by Expert comitee of Chamber of Accounting Services from Chamber of Commerce and Industry Slovenia. This year's title is added to the collection of Best accounting service 2012 award and Finalist of selection in 2013.

Replika received this award for high professional work, on providing high quality accounting, tax and other services, all supported by modern information technology. This award was also given to Replika due to high standards in data security, reliability and exellent business results. Besides winning Best accounting service 2015 award, Replika has also received  a Certificate of highest creditworthiness AAA, SME Excellence certificate and title National winner of European business awards. On top of that Replika is also performing its services according to Standard of accounting services providers, is listed in Catalogue of certified accounting services and has proffesional liability insurance.

Best accounting service 2015 is again a confirmation of previous work and encouragament and motivation to achieve new goals and set new standards in providing accounting, tax and other supporting services for most demanding clients and to solve challenges that come with that.

Best accounting service 2015 award goes to employees and to clients and partners that cooperate with Replika for more than 13 years.

 

 

Best accounting service 2015

More on: https://najrs.gzs.si/vsebina/Podelitev-priznanj

In the last 7 years there has been a significant increase in global Foreign Direct Investments (FDI) inflows (9,7% global GDP) to the total 1,76 trillion USD in 2015. The largest recipients of FDI today are developed countries. Most attractive region is Europe with 28,6% of global inward FDI.

Therefore, company Replika in cooperation with four partners has developed an EU Erasmus project which aim is to boost FDI in EU through training of FDI advisors.

With the project, we want to eliminate the gap between the labour market demand and educational system supply, which we will achieve with the development of:

 • training programme for FDI advisor,

 • training programme for trainers,

 • relevant learning materials,

 • initiatives for National Vocational Qualifications.

Since there is no training programme that includes all the relevant knowledge, skills and competences that FDI advisor needs to ensure complete support to investors, with the project we will improve:

 • quality and access to vocational education and training,

 • knowledge and skills of employees in relevant consulting companies,

 • employability of other adult learners.

 

Read more ...

 

For more information, please write to info@replika.si or call +386 (0)1 422 88 77.

Replika accounting service provides foreign companies and individuals with electronic advice via website from the following areas: accounting, taxes, business services and finance. Advice is offered in English, Russian, German, Italian, Serbo-Croatian and other languages. You only need to type your questions into the online form and wait for our reply, which you receive at you e-mail address. For fast, professional and effective advice, write to >>>

On becoming Replika accounting clients, foreign companies are provided with a business address in Ljubljana, Slovenia - EU at our headquarters. Moreover, we can accept your mail at the business address in Ljubljana and perform electronic payment transactions. The virtual service office of Replika has been upgraded with accounting services, tax and business consulting. We arrange establishment or acquisition of a company in Slovenia to foreign companies and individuals; obtain work permits for them, as well as residence permits. On request, we also provide suitable telecommunication channels: web domain, web addresses, VOIP telephony, etc. for communication with company clients. Replika also offers renting of conference room for your meetings with business partners. Furthermore, we can find investments or other types of business opportunity for companies, as for example buying a real estate, Slovene market penetration or possibilities of obtaining EU grants. 

For all information regarding Replika accounting and virtual service office, please write to info@replika.si or call +386 (0)1 422 88 77.

Kratek nabor najbolj pogostih strokovnih izrazov iz računovodstva smo pripravili za vse tiste, ki želite dobiti boljši vpogled v knjigovodstvo, računovodstvo in podjetniško poslovanje. Vaš računovodski servis in računovodja vam bosta tako lahko hitreje in lažje približala računovodske storitve ter ostala računovodska znanja.

DAVKI
Davki so sredstvo za pridobivanje dohodkov države in lokalnih skupnosti. Davki so derivatni prihodki države. Davki se pobirajo v javnem interesu. Zavezanec za davek je sankcioniran, če ne izpolni davčne obveznosti. Poznamo več vrst davkov npr. davek na dodano vrednost (DDV), davek na promet nepremičnin (DNPN), davek na premoženje, davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) itd ...

PREVENTIVNI DAVČNI PREGLED
Preventivni davčni pregled je pregled kompletnega poslovanja s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni inšpektor.

MINIMALNA PLAČA
Minimalna plača pripada zaposlenemu delavcu za opravljeno delo v polnem ali z njim izenačenem delovnem času, določenem z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca.

DNEVNICA
Dnevnica je povračilo za stroške prehrane na službeni poti.

13. PLAČA
13. plača je plača, ki je opredeljena v kolektivni pogodbi ali notranjem aktu pravne osebe in se izplačuje navadno na koncu koledarskega leta. To so bruto zneski izplačani poleg redno izplačanih plač, tako imenovani 13. plača, božičnica, novoletnica... Plačilo 13. plače za delodajalca ni obvezno.

PLAČA
Plača je znesek denarja, ki ga delodajalec plača delavcu za opravljeno (navadno) mesečno delo. Strošek plače za delodajalca predstavlja bruto ali kosmata plača, vendar od nje delavcu samodejno odtegnejo del plače za določene davke in prispevke, tako da mu ostane neto plača.V Sloveniji v tako dobljeno neto plačo niso všteti stroški prevoza na delo, dnevnice in nadomestilo za prehrano, ki jih delavec prejme še dodatno, torej poleg neto plače.

PLAČILNA BILANCA
Plačilna bilanca je statistični izkaz, ki za določeno obdobje sistematično zajema ekonomske transakcije med enotami gospodarstva države in tujino.
Plačilna bilanca vsebuje dve osnovni vrsti transakcij med rezidenti in nerezidenti: tekoči račun, in kapitalski in finančni račun.

TRANSAKCIJA
Transakcija je opredeljena kot gospodarsko gibanje, ki odraža nastanek, preoblikovanje, menjavo ali propad ekonomske vrednosti in obsega spremembo lastnine blaga in/ali denarnih sredstev, oskrbo s storitvami ali oskrbo z delovno silo in kapitalom.

TEKOČI RAČUN
Tekoči račun zajema vse registrirane transakcije, razen finančnih, med rezidenti in nerezidenti. Razdeljen je na saldo blaga, storitev, prihodkov in tekočih transferjev.

KAPITALSKI RAČUN
Kapitalski račun zajema kapitalske transferje in transakcije z neproizvodnimi nefinančnimi sredstvi.

FINANČNI RAČUN
Finančni račun sestavljajo: saldo neposrednih naložb, saldo naložb v lastniške vrednostne papirje, saldo drugih naložb (posojila in trgovinski krediti, valuta in vloge, drugo) in spremembe sredstev rezerv.

TEKOČI TRANSFERJI
Tekoči transferji zajemajo vse realne vire in finančne postavke, zagotovljene brez kakršnega koli nadomestila iz enega v drugo gospodarstvo. Tekoči transferji neposredno vplivajo na raven razpoložljivega dohodka v gospodarstvu in na porabo blaga in storitev.

OBRESTI
Obresti kot dohodek so vsak znesek, ki je višji kot vrnjena glavnica, tudi bonusi, premije, inflacijski dohodek, tečajne razlike in vsi podobni dohodki, ki izhajajo iz finančno-dolžniškega razmerja, predstavljajo obresti.

POTNI NALOGI
Potni nalogi so računovodske listine, ki dokazujejo obstoj službenih potovanj delavcev in služijo povračilu davčno priznanih stroškov, ki so jih v zvezi s službenim potovanjem utrpeli. Največkrat se obračuna dnevnice (kot nadomestila povračilo stroškov za prehrano) in prevozne stroške (kilometrina, cestnina, parkirnina, prevoz z javnimi sredstvi...).

ZAJAMČEN OSEBNI DOHODEK
Zajamčeni osebni dohodek je dohodek, ki je (iz dela) zajamčen vsakemu delavcu najmanj v višini, ki mu zagotavlja materialno in socialno varnost.

BONITETA
Boniteta je vsaka ugodnost (ne glede na to, ali je v obliki proizvoda, storitve ali v drugi obliki), ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu. Predpogoj za določanje bonitete je, da ima delavec pri delodajalcu sklenjeno delovno razmerje.

DOHODNINA
Dohodnina je davek od dohodka fizičnih oseb. V obračunu dohodnine so zajeti vsi obdavčljivi dohodki, ki jih fizična oseba pridobi oz. doseže v koledarskem letu.

DOBIČEK
Dobiček je razlika med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki ali dobiček je pozitivni poslovni izid. Nekatere organizacije imajo presežek (prihodkov ali odhodkov) in ne dobiček. To so zavodi in gospodarske javne službe. Dobiček lahko na primer izračunamo tudi kot razliko med končnim in začetnim kapitalom, zmanjšano za neposredne spremembe kapitala (računovodski vidik)

AVTORSKI HONORAR
Avtorski honorar je dohodek, izplačan na podlagi avtorske pogodbe, ki je lahko sklenjena za stvaritev avtorskega dela ali za uporabo avtorskih del

ODPRAVNINA
Pojem odpravnina pomeni enkratno izplačilo npr. ob prenehanju delovnega razmerja ali ob upokojitvi. Višina odpravnine je odvisna od višine delavčeve plače. S stališča sodne prakse je odpravnina oblika varstva dohodka delavca, ki mu je prenehalo delovno razmerje. Odpravnina se obvezno izplačuje v denarju in ne v kakšni drugi obliki. Delodajalec ni dolžan izplačati odpravnine, če zagotovi varstvo delavca na drugačen način, in sicer z ustrezno zaposlitvijo pri drugem delodajalcu ali z dokupom delovne dobe.

OSNOVNI KAPITAL
Osnovni kapital je tisti del kapitala, ki je nominalno določen v aktu o ustanovitvi družbe. Vplačajo ga lastniki podjetja (delničarji) in je vpisan tudi v ustreznem sodnem registru.Glede na vrsto podjetja lahko osnovni kapital delimo na: delniški kapital (delniška družba), delež v kapitalu (družba z omejeno odgovornostjo), kapitalsko vlogo (družba z enim samim družbenikom).Osnovni delniški kapital se deli na: navadne in prednostne delnice, ter glede na posamezne izdaje delnic. Odkupljene lastne delnice se navajajo posebej, ker nanje ni vezana glasovalna pravica, prav tako pa se na lastne delnice ne razporeja dobiček.

KREDIT
Kredit je pravni posel in pomeni pogodbeni odnos med banko in stranko, pri katerem se banka zavezuje, da bo dala uporabniku kredita na voljo določen znesek denarnih sredstev za določen ali nedoločen čas, za neki namen ali brez določenega namena. Uporabnik pa se zavezuje, da bo plačeval banki dogovorjene obresti in dobljeni znesek denarja vrnil v določenem času in na način, ki sta določena v pogodbi, ki vsebuje najmanj tri elemente, in sicer: pogoji za nastanek kredita ( prepustitev denarja ), način uporabe kredita in način vračanja kredita.

 

<< Back

Accounting video

video presentation

» Promo video teaser

Excellence of Replika group
Replika group distinguishes itself with professional workers, knowledge, high quality work and great responsiveness.

Računovodstvo

VIRTUAL OFFICE AND E-ADVICE

Virtual office
We offer registration of your company at our business address in Ljubljana, Slovenia (EU), as well as e-consulting.

E-advice

EEPA Winner Horizon 2020 tools

MOVING BUSINESS TO SLOVENIA

 • ACQUISITION OF A COMPANY

  Acquisition of a company in Slovenia (an already established and clean company) enables a fast and easy penetration of the Slovene market and an immediate start of business operations.

 • ESTABLISHING A COMPANY

  Establishing a company in Slovenia enables you to take advantage of all the benefits appertaining to newly established companies within the EU. The procedure is conducted by Replika consultants.

 • REGISTERED OFFICE

  Registered office in a particular region can create competitive advantage. Your company office can also be at our business address.

 • BANK ACCOUNT

  Choosing the right bank is an important decision for smooth business operations. We offer comprehensive financial consulting, establishment of e-bank and managing communication with the banks.

 • COMPANY STAMP

  Advantages of great companies are hidden in details. We offer companies everything in one place, even making of a company stamp.

 • TAX NUMBER

  Lawful tax operations and tax savings are a precondition for company success. We offer comprehensive tax consulting, including obtaining of the tax number.

 • IDENTIFICATION FOR VAT

  A foreign company must provide the tax authority with required documentation, so that it can identify as a taxpayer. On client's request, we can prepare all the necessary documents.

 • VIRTUAL OFFICE

  The development of communication tools allows smooth business operations, as you can be virtually present anywhere and at all times. You can accomplish this with our e-accounting and e-banking.

 • RESIDENCE PERMIT

  To work in Slovenia, you do not only need a work permit, but also a residence permit. We arrange all documentation individually and with respect to individual's needs.

 • WORK PERMIT

  Work permit is the key document for starting business operations in Slovenia. Later on, we can also arrange a residence permit for you.

 • BOOKKEEPING AND ACCOUNTING

  Regulated bookkeeping and accounting are key foundations of successful business. In Replika, we have been providing comprehensive accounting services since 2003.

 • TAX AGENT

  If the registered office of your company is outside the EU and you perform business in Slovenia, you need a tax agent. Replika is a recognized tax agent for internationally established businesses.

 • VAT REIMBURSEMENT

  Foreigners without a permanent residence in European Community (EU) also have the chance to have their VAT reimbursed. In Replika, we arrange tax refund for our clients.

 • TRILATERAL TRANSACTIONS

  The rules for accounting VAT on international transactions require good knowledge of tax legislation. In Replika, we provide tax consulting in trilateral transactions.

 • INTRASTAT

  Reporting for intrastat is only one of company obligations. Our consultants can relieve taxpayers of this obligation.

 • TRANSFER PRICING

  Transfer pricing and proper accounting of taxes may have a significant impact on the profit of your business. In Replika, we can advise you in determining transfer prices.

 • INCOME TAX

  Optimition of fiscal balance can significantly lower a company's income tax in a lawful manner. Optimization is offered within Repliak tax consulting.

 • BUSINESS PLAN

  Preparation of a business plan which is to be successfully performed demands knowledge of management, finance and law. In Replika, we have both experts and knowledge in one place.

 • BUSINESS SERVICES

  You are an amazing manager, but have no time or staff to do everything alone? Outsourcing of business services has nowadays become a necessity, as well as competitive advantage.

 • FINANCING PROJECTS

  Adequate financing of a project is crucial to its success. Our experts offer comprehensive financial consulting in obtaining various sources of funds.

 • INVESTMENT PROJECTS

  There exist some great investment projects in need of funding. In Replika, we know which investments have potential.

 • GRANTS

  Grants can be an important source of additional funding for your project. In Replika, we know the ways and means for obtaining grants.

 • REAL ESTATE INVESTMENTS

  Buying real estate or a house in Slovenia demands knowledge of the real estate market and their status. In Replika, we perform all real estate services.

 • PUBLIC AUCTIONS

  Buying real estate at a public auction can be an excellent investment opportunity. In our company, we follow all public auctions of real estates in Slovenia.

 • LEGAL ADVICE

  Company establishment, company acquisition, employment, terms and conditions contracts of all types. Legal advice from our legal consultant can solve you challenges.

 • BUSINESS CLUB REPLIKA

  Business club Replika offers our clients business socializing and exchange of current business information. We invite you to join us.

 • BUSINESS PARTNER

  Choosing the right business partner is always important for a successful realization of a project. In Replika, we can help you find or check the appropriate business partner.

 • BOOSTING EU ECONOMY

  Company Replika in cooperation with four partners has developed an EU Erasmus project which aim is to boost FDI in EU through training of FDI advisors.

1/3

Investment projects, real estate investments, education and public auctions of real estates

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.
(knowledge of investment, Ltd.)

EU grants, company representation, business optimization and project management

Replika PRO

idejni inženiring, d.o.o.
(conceptual engineering, Ltd.)

Naj računovodski servis 2012
Best accounting service in Slovenia
Certified accounting service
 
accounting in slovenia